Bezorgd over het respect voor de privacy van de internetgebruikers, verbindt het Bedrijf PRAGMA CONSULT BVBA, (hierna "het Bedrijf" of "wij") zich ertoe de verzameling en verwerking van persoonsgegevens uit te voeren in overeenstemming met de EU-verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "AVG") en met alle bepalingen van de Belgische toepasselijke regelgeving ter zake.

1. Verwerkingsverantwoordelijke 
PRAGMA CONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1310 Terhulpen, Belle Vuelaan 29, België, ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0867348660, die de hiernavolgende website beheert (hierna "de Site"):  https://www.springintveld.be

2. Verwerkte gegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op grond van volgende wettelijke basis: 

2.1. Uw persoonsgegevens 
In het algemeen worden uw gegevens rechtstreeks bij u verzameld op het ogenblik van: 

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

Cookies of soortgelijke technologieën (hierna "cookies" genoemd) kunnen worden geïnstalleerd en/of gelezen in uw browser wanneer u de Site bezoekt.  Klik hier voor meer informatie. In het geval dat uw persoonsgegevens via een formulier worden verzameld, wordt u op de hoogte gebracht van het verplichte karakter van de te verstrekken informatie door middel van een sterretje (*) naast de betreffende velden.  Het ontbreken van een sterretje betekent dat de gevraagde informatie niet verplicht is. 
Alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de hieronder beschreven doeleinden, en in het bijzonder voor het aanmaken van een account, het abonneren op een nieuwsbrief en het produceren van statistieken over het gebruik van de Site, worden verzameld. 
We kunnen ook gegevens over u verwerken die afkomstig zijn van onze zakelijke partners, met name over uw gebruik van onze diensten op de Site.

2.2. Gegevens over minderjarigen
Onze producten en diensten zijn in principe bedoeld voor volwassenen die contractuele verplichtingen kunnen aangaan.
Gebruikers die minderjarig zijn, moeten de toestemming van hun ouders (wettelijke voogd) krijgen voordat ze persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, kunnen meedelen.
Voor registratie op onze Site en voor sommige van onze onlinediensten (vb. nieuwsbrief) wordt de leeftijd vanaf 16 jaar geaccepteerd.
Een internetgebruiker die jonger is dan 18 jaar op het moment van publicatie of het aanmaken van een onlineaccount, heeft een specifiek recht op het verwijderen van gegevens die op hem/haar betrekking hebben.

3. Doeleinden van de verwerking
Wij gebruiken de in het vorige artikel genoemde gegevens voor de volgende hoofddoelen: 

3.1. Verrrichtingen die nodig zijn voor de levering van producten of diensten

3.2. Marketing en commerciële prospectie in verband met publicaties, producten en diensten 

3.3.  Verrichtingen in verband met onze commerciële partnerschappen

4. Bewaringstermijn van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenkomstig de wettelijke voorschriften of voor een periode die in verhouding staat tot de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Deze bewaringsperiode kan langer zijn wanneer wettelijke en reglementaire bepalingen ons daartoe verplichten.

Categorieën gegevens

Doeleinden

Bewaringstermijn 

Gegevens met betrekking tot een gebruiker 

 

Alle gegevens

Creatie en beheer van de account 

Beheer neerlegging van evenementen

 

3 jaar vanaf de inzameling van de gegevens of vanaf het laatste contact* uitgaande van de gebruiker

Identificatie- en contactgegevens

beheren  van de contactname met de partners Verjaardagsmails versturen 

 Versturen van informatie over de evolutie van onze publicaties en aanbiedingen

 

13 maanden vanaf de inzameling van de gegevens of vanaf het laatste contact* uitgaande van de gebruiker 

Identificatie en contactgegevens - Abonnementen op de nieuwsbrief

Versturen van nieuwsbrieven

Versturen van informatie over de evolutie van onze publicaties en aanbiedingen

3 jaar vanaf de uitschrijving of vanaf het laatste contact* uitgaande van de gebruiker 

Identificatie- en contactgegevens die worden verzameld bij deelname aan een spel

Beheer van de deelname aan onze spelen. 

Het versturen van informatie over de evolutie van onze publicatie en onze volgende spelen

3 jaar vanaf de uitschrijving of vanaf het laatste contact* uitgaande van de gebruiker

Gegevens met betrekking tot de uitoefening van de rechten van betrokken

Identificatiegegevens die worden verstrekt in verband met een aanvraag om een recht uit te oefenen

Beheer van de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

6 jaar vanaf het verzoek tot uitoefening van een recht 

Gegevens ingezameld door cookies

Gegevens met betrekking tot uw navigatie op onze online diensten

 

Werking en optimalisatie van de diensten

Metingen van het Websiteverkeer

Personalisering van inhoud en reclame

Maximum 13 maand

 

5. Ontvangers van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden aan de volgende ontvangers meegedeeld: 

5.1. Intern, aan de medewerkers van het Bedrijf 
Uw gegevens worden meegedeeld aan de medewerkers van de interne diensten van het Bedrijf.
In overeenstemming met de wetgeving is de toegang tot uw gegevens geregeld via individuele, beperkte en gecontroleerde toegangsbevoegdheden.

5.2. Aan onze verwerkers
Zij verlenen diensten voor ons, met name:

5.3.  Aan sociale netwerkplatformen
Het gebruik van sociale netwerken voor de interactie met onze Site en applicaties (in het bijzonder de "share"-knoppen op Facebook en Twitter) kan inderdaad leiden tot gegevensuitwisseling tussen het Bedrijf en deze sociale netwerken. Wij nodigen u dan ook uit om het gegevensbeschermingsbeleid van de betreffende sociale netwerken te raadplegen voor meer informatie over de verzameling en de verwerking van uw gegevens door deze netwerken.

5.4. Aan onze zakenpartners
Zij promoten producten of diensten voor zichzelf of voor adverteerders. 

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de europese unie 
Wij slaan uw persoonsgegevens op in de Europese Unie. Mochten we er echter toegebracht worden om uw gegevens door te geven aan verwerkers of zakenpartners buiten de Europese Unie, dan zullen we erop toezien dat de verwerking wordt contractueel wordt omkaderd door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die een adequaat niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten van personen waarborgen.

7. Uw rechten
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, beschikt u over : 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Met het oog op de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonsgegevens moet het Bedrijf zich vergewissen van uw identiteit voordat het op een dergelijk verzoek reageert. Daarom moet elk verzoek om deze rechten uit te oefenen vergezeld gaan van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.

Indien het antwoord onbevredigend is, kunt u een klacht indienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) in België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

8. Verzet tegen gebruik voor direct marketing 
U kunt te allen tijde bezwaar maken gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie, in overeenstemming met de voorwaarden voor het betreffende communicatiemedium.

In geval van reclame per e-mail 
U kan steeds bezwaar te maken tegen de ontvangst van deze reclame door de volgende acties te ondernemen:
- voor e-mail, door te klikken op de uitschrijvingslink in elke e-mail, door naar uw onlineaccount te gaan of door contact op te nemen met onze klantenservice (info@springintveld.be)

9. Beveiliging van persoonsgegevens
Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij alle nodige maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat de gegevens worden beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen. Daarom stellen wij alles in het werk om de fysieke veiligheid van de gebouwen waarin onze IT-systemen zijn ondergebracht te waarborgen, evenals de veiligheid van het IT-systeem, door met name versleutelingsmaatregelen te voorzien. Daarnaast zorgen we ervoor dat ook onze verwerkers zich houden aan de regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

10. Bijwerking van het gegevensbeschermingsbeleid
Dit gegevensbeschermingsbeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast.

In geval van substantiële wijzigingen zal PRAGMA CONSULT BVBA u op de hoogte brengen van het nieuwe, bijgewerkte beleid.  We nodigen u uit om het gegevensbeschermingsbeleid regelmatig te raadplegen.

De actuele versie werd op 8 juni 2020 online geplaatst.